ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/05/2016

7 maja 2016

Zapytanie dotyczy zatrudnienia Analityka systemowego w dziale B+R, który zostanie zaangażowany do wykonywania zadań w ramach projektu pt. Opracowanie zaawansowanej technologii do automatycznej obsługi uczestników imprez masowych (kod CPV 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia). Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie
w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe”, w roku 2016 (konkurs: RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie-ofertowe-nr-07_05_2016.pdf

Zapytanie-ofertowe-07_05_2016.docx