Aktualne Realizacje:

itBCG w chwili obecnej prowadzi prace badawczo-rozwojowe skupione w dwóch projektach:

ZOBACZ!

”Opracowanie technologii innowacyjnego ultradźwiękowego filtra zanieczyszczeń powietrza”

Celem projektu jest opracowanie w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego rozwiązania, w postaci Ultradźwiękowego Filtra Powietrza, służącego do usuwania z powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń i szkodliwych substancji, który jest odpowiedzią na problem dotyczący zanieczyszczenia powietrza w Polsce i Europie.

Efektem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, możliwości podażowych spółki, a także zwiększenie skali działalności.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.07.2021
Wartość projektu: 2 465 596,40 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 823 353,63 PLN

”Opracowanie systemu innowacyjnych mechanizmów antysmogowych w postaci wysokowydajnych i kompaktowych urządzeń oczyszczających powietrze w przestrzeni miejskiej”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, w postaci kompaktowych urządzeń oczyszczających tzw. słupków antysmogowych, służących do usuwania z powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń i szkodliwych substancji.

Efektem projektu będzie wdrożenie do własnej działalności innowacji produktowej.

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 31.10.2022
Wartość projektu: 4 007 475,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 952 374,90 PLN

Zakończone Projekty:

Z sukcesem zakończyliśmy i wdrożyliśmy do naszej działalności wyniki dwóch projektów B+R:

ZOBACZ!

„Stworzenie systemu wspomagania domowej instalacji elektrycznej energią zgromadzoną w akumulatorach samochodów elektrycznych”.

Celem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie do działalności Wnioskodawcy, nowatorskiego rozwiązania stanowiącego wynik własnej myśli technicznej. Osiągniecie przyjętych założeń i celów projektu będzie możliwe dzięki realizacji zaplanowanych w ramach projektu prac B+R.

Efektem projektu będzie innowacyjny na skalę międzynarodową system wspomagania domowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem akumulatorów samochodów elektrycznych dla wyrównywania profilu obciążenia sieci energetycznej. Zastosowanie zdolności prądowej akumulatorów pojazdów elektrycznych do buforowania chwilowych wzrostów mocy za pośrednictwem przydomowej stacji wspomagania sieci, pozwoli na zredukowanie obciążenia infrastruktury przesyłowej, dzięki wykorzystaniu ułamka mocy akumulatorów pojazdu. Opracowane rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ilości spalanego paliwa kopalnego, na potrzeby produkcji energii, a także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.


Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.11.2018
Wartość projektu: 2 233 972,80 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 553 288,08 PLN

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla I osi priorytetowej: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.

Nasze rozwiązanie jako jedyne na rynku integruje wszystkie obszary obsługi imprez masowych. Stworzyliśmy system, który zmienia sposób zarządzania przede wszystkim wydarzeniami sportowymi, redukuje koszty funkcjonowania klubów i obiektów (zwłaszcza koszty osobowe) oraz zwiększa przychody klubowe dzięki wdrożeniu nowych, innowacyjnych usług, jakimi są:

  • bramki wejściowe, które zapewniają automatyczne bezobsługowe wejście-wyjście, weryfikację osoby pod kątem m.in.. zgodności tożsamości z danymi na bilecie, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
  • samoobsługowe kioski dla kibiców które obsługują: sprzedaż biletu, weryfikacja osoby kupującej bilet pod kątem ewentualnych zakazów stadionowych, informacja na temat imprezy masowej, informacja na temat dostępnych miejsc, funkcja alarmowa – wezwanie pomocy.