Doradztwo

Analizy i opracowania rozwiązań w organizacji. Od wielu lat firma itBCG posiada doświadczenie w projektach związanych z wprowadzaniem zmian w organizacjach, stosuję sprawdzone, standardowe, powszechnie uznawane za skuteczne, metody.

Diagnozy strategiczne Przedsiębiorstwa i Audyty informacji w organizacji

Dla usługi diagnozy strategicznej nasi doradcy przeanalizują poniższe aspekty:

 • analiza makro-otoczenia identyfikująca czynniki Prawne Ekonomiczne Społeczne Technologiczne Prawne i Ekonomiczne (PESTLE) istotne z punktu widzenia organizacji,
 • analiza pięciu sił Portera charakteryzująca strukturę rynkową, na której funkcjonuje organizacja,
 • analiza wnętrza przedsiębiorstwa mająca na celu identyfikację zasobów i umiejętności istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności,
 • analiza SWOT organizacji obrazująca w sposób ilościowy silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia stojące przed organizacją.

 

Dla usługi audytu informacji w organizacji nasi konsultanci przeprowadzą prace w zakresie:

 • przegląd funkcjonujących w organizacji rozwiązań sprzętowych i programowych,
 • przegląd struktur organizacyjnych i zasad zarządzania obszarem IT,
 • ocena kluczowych składników infrastruktury informatycznej organizacji,
 • ewaluacja zdolności infrastruktury IT do spełniania podstawowych wymagań biznesu,
 • identyfikacja pilnych potrzeb zmian w infrastrukturze IT.

Doradztwo

Usługi w zakresie opracowywania i planowania strategii IT pomagają naszym Klientom w tworzeniu strategicznego planu zapewnienia odpowiedniego poziomu wsparcia procesów biznesowych z poziomu IT. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie potrzebne do opracowania efektywnej strategii IT obejmującej: architekturę aplikacji i danych, organizację, operacje oraz rozwój w obszarze informatyki.

Więcej informacji

Finansowanie

 Finansowanie nowatorskich projektów rozwijających e-usługi i produkty IT  możliwe dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej. Modelujemy i Tworzymy z klientem wizje jego przedsiębiorstwa zamieniając je podczas współpracy na gotowy projekt inwestycyjny.

Więcej informacji

Analizy strategiczne systemów  i opracowania strategii informatyzacji Przedsiębiorstwa.

Do analiz strategicznych systemów opracujemy:

 • identyfikację czynników wewnętrznych i zewnętrznych (PESTLE) warunkujących działanie systemu informacyjnego,
 • ustalenie szans i zagrożeń wynikających z bliższego i dalszego otoczenia organizacji,
 • identyfikacja kluczowych w kontekście wymagań biznesu składowych systemu informacyjnego organizacji,
 • ustalenie silnych i słabych stron systemu informacyjnego organizacji,
 • bilans strategiczny oraz wynikające z niego założenia strategii informatyzacji organizacji.

 

Dla opracowań strategii informatyzacji Przedsiębiorstw przygotujemy:

 •  opracujemy przygotowanie kilkuletniego programu działania obejmującego portfel projektów IT dostosowany do potrzeb biznesowych organizacji,
 • zidentyfikujemy  kluczowe kierunki biznesu wymagających wsparcia przez obszar IT,
 • ocena stanu bieżącego stosowanych w organizacji rozwiązań IT,
 • opracujemy  listy projektów IT (tzw. strategicznych inicjatyw IT) odpowiadających potrzebom organizacji i trendom branżowym,
 • przygotujmy harmonogram ramowy oraz oszacujemy koszty dla planowanych projektów,
 • zdefiniowanie harmonogramu koordynacyjnego projektów.

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz lub zadzwoń do nas – nasza wiedza w zakresie Doradztwa będzie Państwu pomocna.

Strategie biznesowe oraz wdrożenie organizacji pracy w podejściu procesowym i biznesowym

W strategiach biznesowych

 • zdefiniujemy  założenia strategiczne  dla organizacji oparte one będą  na wynikach diagnozy strategicznej,
 • opracujemy  misje i wizje organizacji,
 • sformułujemy  celów strategiczne organizacji,
 • zidentyfikujemy  kluczowe procesy  gospodarcze w  organizacji warunkujące realizację celów strategicznych,
 • zidentyfikujemy inicjatywy projektowe wymaganych dla realizacji celów strategicznych.

Wdrożenie organizacji pracy w podejściu projektowym:

 • standaryzacja procedur projektowych stosowanych w organizacji,
 • przygotowanie katalogu procedur projektowych,
 • opracowanie wzorców i repozytorium dokumentacji projektowej.

Wdrożenie organizacji pracy w podejściu procesowym:

 • opracowanie dla zdefiniowanego modelu procesowego kart kontrolnych,
 • zdefiniowanie procedur zarządzania procesowego,
 • przydział odpowiedzialności za procesy,
 • powiązanie wydajności procesów z systemem wynagradzania menedżerów organizacji.