Finansowanie

Wykonujemy dla naszych klientów modele finansowe planów inwestycyjnych – omawiamy potrzeby inwestycyjne w oparciu o dostępne projekty i konkursy dotowane z Unii Europejskiej.

Finansowanie komercyjnych Inwestycji

Uzyskanie finansowania zewnętrznego dla realizowanej inwestycji wymaga często sporządzenia zaawansowanego modelu finansowego. Ma on na celu zobrazowanie efektów planowanych działań oraz wpływu czynników ryzyka na wyniki projektu, jak również wskaźników analizowanych przez instytucje udzielające finansowania.

Zapewniamy przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym kompleksowe doradztwo finansowe, pomagając w przygotowaniu modeli finansowych na potrzeby pozyskania kredytu bankowego w formule corporate finance (tradycyjnej) oraz project finance.

 

Efektami przeprowadzonych prac, obok modeli finansowych, są teasery, memoranda informacyjne oraz książki założeń modelu finansowego.

Poza finansowaniem komercyjnym, pomagamy również w sporządzaniu i audycie modeli finansowych na potrzeby pozyskania finansowania preferencyjnego – pomocy publicznej – dofinansowania z Unii Europejskiej w formie dotacji, pożyczek preferencyjnych czy zwolnień podatkowych.

Doradztwo

Jako firma doradcza wspieramy naszych klientów w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania, włączając w to wsparcie w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na projekty B+R, inwestycyjne.

Kompleksowo pomagamy naszym klientom w skutecznym prowadzeniu procesów biznesowych uwzględniając przy tym aspekty prawno-podatkowe czy związane z własnością intelektualną.

Więcej informacji

Finansowanie

Potrzeba wyceny praw własności intelektualnej (np. znaków towarowych, patentów, know-how) pojawia się przeważnie w związku z procesami restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej, planowaną transakcją, pozyskiwaniem finansowania od inwestora lub na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

 

Więcej informacji

Strategie Finansowania Innowacji

Szeroki wachlarz form wsparcia na innowacje i działalność badawczo-rozwojową daje przedsiębiorcom możliwość wyboru najbardziej dla nich odpowiednich źródeł finansowania. Jednak wnioskowanie o dotacje na innowacje, jak również planowane przeznaczenie środków unijnych oraz krajowych jest procedurą wymagającą dokładnej interpretacji regulujących ją przepisów.

Dysponując odpowiednimi kompetencjami, wspieramy naszych klientów w zakresie ubiegania się o dotacje unijne i krajowe na innowacyjne przedsięwzięcia. Nasze usługi obejmują w szczególności:

 

 • opracowanie strategii ubiegania się o wsparcie z dostępnych źródeł pomocowych (dotacje dla firm, ulgi),
 • analizę potencjalnych źródeł finansowania innowacji, w tym identyfikację projektów kwalifikujących się do objęcia wsparciem ze środków unijnych dla firm i innych źródeł pomocowych,
 • pozyskiwanie wsparcia ze źródeł pomocy publicznej (m.in. przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz doradztwo w zakresie wykorzystania przyznanego wsparcia),
 • doradztwo w zakresie skorzystania z ulg podatkowych w związku z prowadzoną działalnością innowacyjną.

Masz pytania lub wątpliwości?

Chcemy być pomocni w tym zakresie dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw.

Komercjalizacja wyników prac B+R

Wdrożenie innowacji będącej efektem działań badawczo-rozwojowych wiąże się z procesem komercjalizacji, na który składa się szereg działań o charakterze przygotowawczym.

Kompleksowo pomagamy naszym klientom w procesach komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Zakres naszych usług obejmuje:

 • wstępną analizę potencjału komercjalizacyjnego technologii,
 • pogłębioną analizę potencjału technologicznego i potencjału rynkowego,
 • określenie strategii komercjalizacji, w tym tworzenie modelu biznesowego, inżynierii finansowej, określenie sposobów zabezpieczenia praw własności intelektualnej oraz strategii budowania wartości IP,
 • pozyskanie finansowania na rozwinięcie technologii do najwyższego poziomu TRL,
 • identyfikację potencjalnych inwestorów,
 • opracowanie oferty inwestorskiej i prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami,
 • obsługę prawno-podatkową transakcji (m.in. umowa licencji/ sprzedaż udziałów),
 • doradztwo na etapie wdrażania produktu na rynek, w tym wsparcie w zakresie opracowania planu marketingowego, strategii cenowej, identyfikacji źródeł wsparcia.