Jak wystawiać faktury KSeF – instrukcja

Krajowy system e-faktur przygotowany przez Ministerstwo finansów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce posiada szereg funkcjonalności tj. wystawianie faktur sprzedażowych, odbieranie faktur zakupowych oraz przechowywanie wszystkich faktur przez okres 10 lat.

Wystawienie faktury e-Faktury KSeF – informacje i instrukcja

Jakie faktury można wystawiać w KSeF?

Jedyną dopuszczalną formą faktury wg KSeF jest faktura ustrukturyzowana. Przesłana do KSeF lub wystawiona bezpośrednio w KSeF staje się formalnie fakturą (dokumentem w obiegu gospodarczym) kiedy zostanie poprawnie przetworzona przez system i nadany zostanie jej unikalny numer referencyjny – KSeF ID.

Przyjęte w systemie KSeF faktury są przetwarzane zgodnie z mechanizmem WORM – Write Once Read Many. Nie ma możliwości ich edycji, wycofania czy też usuwania zapisanych danych, dlatego po wejściu w życie obowiązku KSeF, nie będą już funkcjonowały duplikaty faktur.

Istnieją też rodzaje faktur, które będą wyłączone zupełnie lub czasowo z KSeF. Są to m.in.: faktury z kas fiskalnych, paragony z NIP będą mogły być wystawiane w obecnie obowiązującej formie do 31 grudnia 2024 r. Faktury konsumenckie (B2C), bilety (w tym paragony na płatnych autostradach), faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS, faktury VAT RR i faktury pro forma zostają zupełnie wyłączone z KSeF.

KSeF nie przewiduje wystawiania i przyjęcia faktur niezgodnym ze wzorcem faktury ustrukturyzowanej w których odrębne przepisy wykluczają obowiązek ujmowania numeru NIP identyfikującego sprzedawcę czy jednoznaczną identyfikację nabywcy. Szczegóły w tym zakresie można znaleźć w ustawie o podatku VAT.

Jak uzyskać dostęp do KSeF?

Samofakturowanie w KSeF

Dostęp do systemu KSeF oraz sposób nadawania pierwotnych uprawnień Ministerstwo Finansów przewidziało inny dla podatnika, który jest osobą fizyczną i inny dla podatnika niebędącego osobą fizyczną.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, to możesz dokonać autoryzacji w KSeF podpisem Zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym (który zawiera w sobie NIP lub PESEL). Jeżeli nie dysponujesz takim podpisem istnieje możliwość zgłoszenia tzw. odcisku palca za pośrednictwem ZAW-FA. W celu przypisania podpisu do podatnika.

Chcąc uzyskać dostęp do KSeF jako podatnik niebędący osobą fizyczną możesz to zrobić na 2 sposoby: zakupić i skorzystać z uwierzytelnienia przy pomocy elektronicznej pieczęci kwalifikowanej która zawiera NIP lub dokonać zawiadomienia ZAW-FA i wskazać osobę fizyczną, która będzie w imieniu podatnika uprawniona do korzystania z KSeF oraz będzie nadawała dalsze uprawnienia w jego imieniu.

Rodzaje i modele uprawnień

System KSeF przewiduje następujące rodzaje uprawnień:

  1. Do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur;
  2. Do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych;
  3. Do wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy [1], będących fakturami ustrukturyzowanymi.

Istnieją trzy modele uprawnień:

  • Standardowy Model uprawnień – dotyczy uprawnień bezpośrednich, właścicielskich z możliwością nadania uprawnień osobie fizycznej, podmiotowi lub osobie fizycznej – uprawnionej przez podmiot – pośrednio uprawnionej dla podatnika.

  • Samofakturowanie – Istnieje możliwość nadania uprawnień poprzez wskazanie podmiotów, które będą mogły jako nabywcy wystawiać faktury w procedurze samofakturowania. Sprzedawca będzie miał w systemie KSeF dostęp do faktur wystawionych przez nabywcę w ramach procedury samofakturowania. Nie ma konieczności przekazywania sprzedawcy nr KSeF wystawionych faktur.

  • Inne – dla przedstawicieli podatkowych w tym komorników sądowych oraz organów egzekucyjnych.


Logowanie do KSeF oraz Potwierdzenie tożsamości

Proces logowania się do Krajowego systemu e-faktur odbywa się w następujący sposób: po wpisaniu NIP naszego przedsiębiorstwa w celu zalogowania się użytkownik musi dokonać uwierzytelnienia się, a więc potwierdzenia tożsamości. Istnieje kilka sposobów uwierzytelnienia w KSeF – najbardziej popularny przy pomocy Profilu Zaufanego, ale też certyfikatu kwalifikowanego tj. kwalifikowany podpis elektroniczny lub kwalifikowana pieczęć elektroniczna lub przy pomocy tokenu (wygenerowanego przez Krajowy System e-Faktur, po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego ciągiem znaków alfanumerycznych, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych, przypisanym do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień oraz weryfikacji posiadanych uprawnień).

Jak wystawić e-fakturę (ustrukturyzowaną)

Aby wystawić fakturę ustrukturyzowaną można skorzystać z aplikacji, którą udostępnia bezpłatnie Ministerstwo Finansów, wystawić fakturę przy pomocy komercyjnego programu finansowo – księgowego i dokonując jego integracji, przesłać za pomocą API do KSeF lub skorzystać z rozwiązania w pełni już zintegrowanego które przygotowała firma itBCG.

Podejmując decyzję warto wziąć pod uwagę wolumen faktur w obrocie w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonalności tych systemów oraz wewnętrzne zasoby IT, które dokonają integracji i niezbędnych zmian pozwalających na wystawianie faktur zgodnych ze schemą KSeF.

Obserwując rynek, najczęstszą jednak opcją, którą wybierają przedsiębiorcy jest skorzystanie z rozwiązań firm, takich jak przygotowało itBCG, ponieważ daje możliwość spełnienia obowiązku korzystania z KSeF, a jednocześnie pozwala korzystać z dotychczasowych systemów wdrożonych w firmie.

Rozwiązanie od itBCG – KSeFi (KSeF Invoice) zostało zaprojektowane przez ekspertów i praktyków w dziedzinie IT. Mając na uwadze dane przetwarzane w procesie fakturowania czy zarządzaniem uprawnieniami, użyliśmy architektury spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz gwarantującej niezawodność systemu.   

Uzupełnienie danych faktury ustrukturyzowanej

Dane identyfikacyjne sprzedawcy oraz nabywcy

Faktura ustrukturyzowana wg KSeF to forma e-faktury w ustandaryzowanej i ustrukturyzowanej formie e-faktury – pliku XML zgodnego ze strukturą logiczną FA (1), wystawioną przy użyciu Krajowego systemu e-faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym fakturze w tym systemie.

Faktura ustrukturyzowana będzie zawierała wszystkie dane istotne z punktu widzenia podatników takich jak na przykład nr zamówienia, etc. i Ministerstwa Finansów takich jak dane identyfikacyjne sprzedawcy jak i dane identyfikacyjne nabywcy.

Ważne, aby formaty danych zgadzały się z wymaganiami Ministerstwa finansów, np.: Polski identyfikator podatkowy NIP nabywcy należy podawać w polu NIP w elemencie Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne. Nie należy wskazywać go w polu NrID. Faktura zostanie odpowiednio udostępniona nabywcy wyłącznie, gdy jego identyfikator podatkowy NIP ujęto w polu NIP, a nie w polu NrID.

Proces wystawiania faktury ustrukturyzowanej odbywać się będzie na postawie danych odpowiednio zaimplementowanych do struktury logicznej pliku XML. Poszczególne pola w pliku XML mogą mieć charakter obligatoryjny, opcjonalny oraz fakultatywny.

Struktura faktury ustrukturyzowanej wg schematu głównego dla FA (1) składa się z następujących elementów: Nagłówka, Podmiot1, Podmiot2, Podmiot3, Podmiot Upoważniony, Fa, Stopka.

Przy czym Nagłówek, Podmiot1, Podmiot2 oraz Fa stanowią obligatoryjne elementy faktury ustrukturyzowanej, Podmiot3 i Stopka są elementami fakultatywnymi, a Podmiot Upoważniony stanowi element opcjonalny faktury ustrukturyzowanej.

Ważne z punktu widzenia podatników jest fakt, że do faktury ustrukturyzowanej nie ma możliwości dołączania załączników. Możemy zawrzeć informacje o załącznikach np. w polach DodatkowyOpis, DodatkoweInfo lub ewentualnie w stopce faktury, ale samo przekazanie załączników musi się odbyć poza KSeF. W rozwiązaniu do obsługi faktur KSeF które przygotowało dla swoich Klientów itBCG istnieje możliwość wiązania załączników z wystawioną fakturą w KSeF oraz kilka możliwości ich dystrybucji do kontrahentów.

Wysłanie faktury do KSeF

Pobranie faktury oraz weryfikacja faktury przez KSeF

Jeżeli proces wystawiania faktury ustrukturyzowanej będzie odbywał poza KSeF np. w KSeFi od itBCG, wystawione faktury należy wysłać do Krajowego systemu e-faktur.

Dzięki pełnej integracji z KSeF, system KSeFi od itBCG będzie stanowił centralny punkt do zarządzania procesem fakturowania w przedsiębiorstwie, poprawiając przepływ informacji i zwiększając jego efektywność. Komunikacja odbywa się bezpośrednio pomiędzy KSeFi a systemem KSeF Ministerstwa Finansów, co skraca czas instalacji, konfiguracji oraz pozwala na szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Wysyłając wystawioną fakturę do KSeF należy pamiętać, że walidacja przesyłanych faktur dotyczy tylko pliku XML pod kątem zgodności ze schemą, nie zawartych w nim danych.

Jeżeli wystawca prześle fakturę np. z błędami rachunkowymi, faktura taka zostanie przyjęta do KSeF, system nie weryfikuje błędów rachunkowych. W przypadku wystąpienia takich sytuacji konieczne będzie wystawienie faktury korygującej.

Istnieje możliwość uniknięcia takich sytuacji i dokonania walidacji przesyłanych danych do KSeF z poziomu systemu KSeFi od itBCG, ten element jest ustalany na etapie wdrożenia rozwiązania.

Integracja KSeFi z systemem Ministerstwa Finansów pozwala na bezpośrednie przesyłanie e-faktury do systemu KSeF oraz odbieranie faktur zakupowych, co harmonizuje i synchronizuje cały proces fakturowy w firmie (automatyczne logowanie się do KSeF z użyciem tokenu, automatyzacja przesyłania/odbierania XML). Wszystkie komunikaty zwracane z API Ministerstwa Finansów są logowane i prezentowane w KSeFi, a co za tym idzie dają pełną kontrolę użytkownikowi nad przychodzącymi i wychodzącymi dokumentami.

Moment wysyłania faktur do KSeF jest ważny jeszcze z innego powodu, a mianowicie ustalenia daty wystawienia faktury. Faktura będzie uznana za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, czyli w momencie, w którym trafi do systemu KSeF. Informacja o dacie wystawienia faktury będzie również przesłania zwrotnie w Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru.

Jak w każdym systemie informatycznym, tak i w KSeF, może się zdarzyć awaria. W przypadku takiej sytuacji Ministerstwo Finansów przewidziało procedurę postępowania która pozwala podatnikowi na wystawienie faktury w trybie offline poza KSeF i dostarczenie jej po usunięciu awarii. Klienci korzystający z rozwiązania KSeFi od itBCG będą mieli taką możliwość.

Otrzymanie numeru referencyjnego

Wysyłając fakturę do KSeF, system potwierdzając fakt jej przyjęcia, nadaje zwrotnie numer identyfikacyjny, unikany w skali całego systemu. Istotne jest przechowywanie tego numeru, ponieważ w przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej istnieje konieczność jego podania. Dodatkowo w projekcie zmian Ministerstwa Finansów pojawiła się propozycja umieszczania numeru identyfikacyjnego w komunikacie przelewu.

Wdrożenie faktur ustrukturyzowanych na pewno przyczyni się do digitalizacji procesów fakturowych i pozwoli na wprowadzenie wielu automatyzacji w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę wagę tego procesu dla każdego przedsiębiorstwa warto wdrażać obsługę faktur ustrukturyzowanych KSeF ze sprawdzonym i profesjonalnym dostawcą.  Polecamy siebie, Zespół itBCG.

INNYCH ZAINTERESOWAŁO RÓWNIEŻ

Polacy coraz częściej skłaniają się ku samozatrudnieniu ze względu na szereg korzyści, które niesie za sobą to rozwiązanie, szczególnie w przypadku, kiedy podatnik odnotowuje wysokie dochody. Samozatrudniony jak każdy inny przedsiębiorca nie będzie zwolniony z obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Wystawianie faktur przez platformę będzie obligatoryjne zarówno dla dużych spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych od 1-go lipca 2024 roku.
Biała lista podatników to wykaz podatników VAT zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Funkcjonuje ona od września 2019 roku, a prowadzona jest w formie elektronicznej przez szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Podmioty zarejestrowane na Białej Liście są uważane za godne zaufania i ich e-faktury są uznawane za ważne dokumenty podatkowe. Umożliwia to skuteczne i bezpieczne korzystanie z faktur elektronicznych oraz ograniczenie możliwości oszustw podatkowych.
Krajowy System E-faktur (w skrócie KSeF) nazywany też Centralnym Rejestrem Faktur lub Centralną Bazą Faktur to platforma stworzona przez Ministerstwo Finansów służąca do wystawiania, przechowywania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Każdy wystawiony dokument w KSeF otrzyma unikalny numer identyfikujący oraz zostanie zweryfikowany pod kątem zgodności danych z obowiązującym wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura będzie uznana za wystawioną oraz doręczoną w momencie nadania jej numeru identyfikującego. Po okresie fakultatywnym wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF stanie się obowiązkowym standardem faktur w Polsce. Zmiana dotknie również tych, korzystających z PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania). System ten działa na podobnej zasadzie co KSeF, służy do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych ustrukturyzowanych. Jednakże mimo tej samej nazwy e-faktury różnią się od siebie, a oba środowiska na ten moment są od siebie niezależne. Ta sytuacja ma ulec zmianie. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem będzie integracja obu systemów, ewentualnie powstanie możliwość przekazywania danych między platformami.

itBCG Sp. z o.o.
ul. Bartycka 116 lok.120
00-716 Warszawa
Telefon: +48 728 250 154
Email: itbcg@itbcg.pl

Kontakt

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy w dziedzinie IT – skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces.

Wysyłając formularz udostępniasz nam Twoje dane osobowe.
Przeczytaj: link do klauzuli informacyjnej.